Вирішення спорів Україна, Київ Вирішення спорів Україна, Київ

Co to jest mediacja? Вирішення спорів Україна, Київ

Вирішення спорів конфліктів

Разрешение конфликтных ситуаций с задолженностями перед банками

Рішення Сімейних конфліктів разрешение трудовых споров

медіатор

медіатор

медіація

медіація

служба медіації

служба медіації

медіація + у школі

медіація + у школі

процедура медіації

процедура медіації

шкільна медіація

шкільна медіація

шкільна служба медіації

шкільна служба медіації

медіації примирення

медіації примирення

служба медіації + у школі

служба медіації + у школі

освітня медіація

освітня медіація

розвиток медіації

розвиток медіації

медіація конфліктів

медіація конфліктів

медіація суперечок

медіація суперечок

центр медіації

центр медіації

медіація 2023

медіація 2023

процес медіації

процес медіації

Разрешение споров конфликтов

Решение Семейных конфликтов разрешение трудовых споров

медиатор

медиатор

медиация

медиация

служба медиации

служба медиации

медиация + в школе

медиация + в школе

процедура медиации

процедура медиации

школьная медиация

школьная медиация

школа медиации

школьная служба медиации

медиации примирения

медиации примирения

служба медиации + в школе

служба медиации + в школе

образовательная медиация

образовательная медиация

развитие медиации

развитие медиации

медиация конфликтов

медиация конфликтов

медиация споров

медиация споров

центр медиации

центр медиации

медиация 2023

медиация 2023

процесс медиации

процесс медиации
    	
	
    
            
mediator
Image

Czym jest mediacja i na jakich podstawach prawnych się opiera?

Mediacja to proces polegający na spotkaniu dwóch lub więcej uczestników sytuacji spornej (konfliktu) w obecności mediatora, jako osoby nie reprezentującej interesów żadnej ze stron konfliktu, a pomagającej samym uczestnikom dojść do porozumienia w sprawie rozwiązania sporu. Podstawą procesu jest odbudowa zaufania między uczestnikami sporu, poszukiwanie wspólnych interesów i na ich podstawie budowanie przez samych uczestników rozwiązania trudnej sytuacji.

Image

16 listopada 2021 r. weszła w życie na Ukrainie ustawa „O mediacji”, która określa zasady prawne, kryteria samego procesu mediacji, poziom kwalifikacji mediatora, odpowiedzialność i uznanie prawne, utrwalenie wyniku ugody mediacyjnej, którą opracowali jej uczestnicy. W USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów, jest procesem obowiązkowym przed rozpatrzeniem sprawy przez sędziego, jeśli uzna to za konieczne.

7 sierpnia 2019 r. została przyjęta Konwencja ONZ „O umowach międzynarodowych opartych na wynikach mediacji”. Ukraina podpisała tę konwencję wraz z 53 innymi krajami.

Dla przykładu: od 1990 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii masowo wprowadzono mediację w sporach cywilnych i handlowych, łączny koszt spraw, które trafiły do ​​mediacji to prawie 110 miliardów funtów. Według badań około 74% sporów rozwiązywanych jest w ciągu jednego dnia mediacji, a kolejne 15% przez kilka dni dłużej

Proces mediacji nie wymaga szukania i obwiniania jednej ze stron konfliktu.

Proces mediacji nie polega na znalezieniu i zrzuceniu winy na jedną ze stron konfliktu. Mediacja ma na celu znalezienie problemów, które stworzyły kontrowersyjne okoliczności, które doprowadziły do ​​sytuacji konfliktowej, znalezienie wspólnych interesów dla skutecznego rozwiązania sporu, znalezienie przez samych uczestników korzystnego i satysfakcjonującego wariantu rozwiązania sporu oraz pisemne rozwiązanie go w formie ugodę mediacyjną, która na wniosek uczestników procesu może być poświadczona przez notariusza. Taka umowa o mediację określa wypracowaną przez strony wersję orzeczenia, sposoby i warunki jego wykonania oraz inne uzgodnienia uczestników procesu mediacji.

Kim jest mediator i jaka jest jego rola, kompetencje w procesie mediacji?

Neurohumor to neutralny i niezaangażowany specjalista, który tworzy komfortowe warunki do poszukiwania równych praw przez uczestników negocjacji w interesie ogólnym za strukturalnym, obopólnie korzystnym rozstrzygnięciem sytuacji konfliktowej przez strony, w pełni zaspokajającym ich potrzeby. Za pomocą odpowiednich pytań do uczestników, neurohumor pomaga w dostosowaniu комуникації między stronami, daje równe szanse stronom do wyjaśnienia wizji konfliktu, wyznaje interesy każdej ze stron, wysyła dialog do poszukiwania strukturalnych i wzajemnie korzystnych wariantów decyzji spornej, aw przypadku uzyskania zgody uczestnicy dokumentują projekt tej decyzji i innych warunków jej wykonania, które w pełni odpowiadają interesom i potrzebom stron.

Image

Mediatorem na Ukrainie, zgodnie z ustawą „O mediacji”, może być tylko osoba, która ukończyła odpowiednie specjalistyczne szkolenie i posiada zaświadczenie o wymaganym formacie.

Mediator w swojej działalności kieruje się odpowiednią ustawą profilową, innymi aktami prawnymi Ukrainy .

Mediator ze swojej strony gwarantuje zachowanie poufności w odniesieniu do całego zakresu informacji uzyskanych w procesie mediacji, zapewnia równość stron procesu, kieruje komunikację między uczestnikami w kierunku wypracowania pozytywnego i obopólnie korzystnego rozwiązania spornego wydanie.

Гліб Марченко
Гліб Марченкоmediator
Hleb Marczenko
zaświadczenie mediatora 23050215

Publish modules to the "offcanvs" position.